De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak het behartigen van belangen van kinderen, ouders en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Bovendien is dit wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In de wet is vastgelegd in welke zaken de directie de ouders en/of het personeel moeten betrekken bij hun besluitvorming.

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

- die waarover de MR eerst advies moet geven

- die waarvoor instemming van de MR vereist is

- die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren

In de WMS is vastgelegd dat de MR over alle schoolzaken mag spreken met de schoolleiding. Dat betekent dus dat we, ook al hebben we geen instemmingsrecht, wel invloed kunnen hebben op alle schoolzaken of in ieder geval op de hoogte kunnen zijn van alles wat er speelt.

Op De Regenboog bestaat de MR uit de volgende leden:

ouders: Ferdinand Dam (voorzitter), Joke van Ginkel (secretaris), Erik Ploegman, Jeroen Bouwhuis

leerkrachten: Mathilde Veurink, Eric de Ruiter, Sytske Hutten

We vergaderen 4 keer per schooljaar en zijn te bereiken via de individuele leden of mrregenboog@vgpodeoosthoek.nl

Spreek ons gerust aan of stuur ons een mailtje als er vragen of andere dingen zijn.

vriendelijke groet van de MR.