Ouderbetrokkenheid

Het contact tussen de scholen en de ouders van de leerlingen vloeit voort uit het gezamenlijke doel dat school en ouders hebben. Toen de kinderen gedoopt werden hebben de ouders beloofd ze te onderwijzen en te laten onderwijzen. Opvoeden en onderwijzen is dus in de eerste plaats de taak van de ouders. Zij hebben in eerste instantie de verantwoordelijkheid gekregen om hun kinderen tot Gods eer op te voeden. Als de kinderen naar school gaan neemt de school voor een deel deze taak over, maar ook dan blijven de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding. De betrokkenheid van ouders bij de school vinden we daarom van groot belang. Het is goed als ouders en leerkrachten samen zoeken naar het beste voor de kinderen.We verwachten dat ouders toezien op het onderwijs dat gegeven wordt. We mogen ervan uitgaan dat ouders, kinderen en leerkrachten op basis van Gods liefde met elkaar om willen gaan. Het is r ook goed om ouders in te zetten bij de activiteiten die de school organiseert.

We zien de ouderbetrokkenheid terug in :

- Overleg en contact, in een goede onderlinge sfeer.

- Ouders mogen verwachten dat de leerkracht contact opneemt met de ouders bij moeilijkheden in leerprestaties, het gedrag en de werkhouding.

- Leerkrachten verwachten door de ouders op de hoogte gebracht te worden van belangrijke zaken die voor het onderwijs relevant zijn.

- Jaarlijks wordt er een ouderavond gehouden. Dit kan gaan over een actueel onderwerp, over het onderwijs of hoe het er in de klas aan toe gaat.

- Om een goed beeld van het kind te krijgen, organiseren we in de tweede week na de zomervakantie een informatie avond voor de ouders van de leerlingen. De overdracht vanuit de vorige klas wordt dan besproken met de ouders.

- Meerdere malen in het jaar organiseren we KijkSpreekAvonden. In februari verwachten we alle ouder, in het voorjaar kunnen de ouders zichzelf opgeven, of kunnen indien nodig een uitnodiging krijgen van de leerkrachten.

- De leerkrachten bezoeken jaarlijks minstens 8 gezinnen aan huis. Dit om de belevingswereld van de kinderen te leren kennen.

- De ouders van groep 1-4 hebben meerdere keren in het jaar de gelegenheid om de groepen te bezoeken bij de Open Lesmorgens.

- Voor de ouders van groep 5-8 organiseren we koffieochtenden. Ouders krijgen dan te horen waar de school mee bezig is en de ouders kunnen vragen stellen over het onderwijs. Dit wordt afgesloten met een bezoekje in de klas.

- De ouders worden wekelijks op de hoogte gehouden van alle mededelingen, en nieuwtjes via "Het Weerbericht".

- Ouders helpen bij diverse activiteiten zoals lezen, excursies, schoonmaken, crea-middagen, nieuwsbrieven, en soortgelijke activiteiten.

- Er is een activiteitencommissie die zich bezig houdt met de avondvierdaagse, geld inzamelen, feesten organiseren, activiteiten plannen.

- Elke groep heeft een groepsouder die de leerkracht ondersteunt bij het organiseren van activiteiten omtrent de groep.

- Bij het overblijven op school zijn ouders actief als TussenSchoolse Opvang. Ouders hebben daarvoor een cursus gevolgd. Ouders die hun kinderen op school laten eten worden gevraagd om te helpen met de pleinwacht.